Közérdekű adatok:

Marcaltő Község Önkormányzata
Cím: 8532 Marcaltő, Fő tér 13.
Tel.: 89 347 004
Fax: 89 347 004
Adószám::15428103-1-19
E-mail: info@marcalto.hu
Tevékenységi kör: általános közigazgatás
Honlap címe: www.marcalto.hu

Felettes szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Megnevezése: Állami Számvevőszék
Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
Postacíme: 1364 Budapest 4., Pf.: 54
Telefon: 1 484 9100
Fax: 1 484 9100
E-mail szamvevoszek@asz.hu
Honlap www.asz.hu

Megnevezése: Magyar Államkincstár
Székhelye: 8200 Veszprém, Budapesti út 4.
Postacíme: 8210 Veszprém, Pf.: 3000
Telefon: 88 623 900 vagy 88 429 466
Fax: 88 423 907
E-mail: igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu
Honlap www.allamkincstar.gov.hu

Megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Postacíme: 8201 Veszprém, Pf.: 184
Telefon: 88 579 300
Fax: 88 579 349
E-mail: hivatal@veszprem.kdrkh.hu
Honlap www.veszpremkozig.helyinfo.hu

Jogszabályok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
1997. évi C. törvény a választási eljárásról
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/1958. (VII.4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
331/2006. (XII.23.) Kormány rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről